بنر سپنتا

spntadmin, نویسنده در مجله گردشگری سپنتا